Drobečková navigace

Úvod > Městys Drahany > Aktuality > Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Hasičský záchranný sbor Olomouckého krajeNebezpečí při pálení čarodějnic

Poslední dubnový večer je odnepaměti spojen s pálením čarodějnic. Neopatrnost při těchto oslavách bohužel každoročně způsobuje požáry a také zranění. Kromě vlastní lidské neopatrnosti hraje rozhodující roli počasí. Sucho a teplo výrazně zvyšují riziko požárů vysušených porostů v přírodním prostředí, stačí např. drobný nedopalek cigarety a dojde k požáru. Aby vás také nepotkala tato nepříjemnost, dodržujte tato základní pravidla:

 • respektujte zákaz vypalování trávy a porostů. Jen tak se nevystavíte porušení zákona o požární ochraně a následnému finančnímu postihu až do výše 25 000,- Kč.,
 • za silného větru nebo v období extrémního sucha oheň v přírodě raději vůbec nerozdělávejte, při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až jeden metr, který bude zbavený veškerých hořlavin,
 • ohniště důkladně uhaste buď zalitím vodou, nebo alespoň zasypáním zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladná. Lesní hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet až do značné hloubky a nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště,
 • oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi,
 • oheň rozdělávejte alespoň 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov, objektů a předmětů, které se mohou snadno vznítit. Oheň nezakládejte pod větvemi stromů, na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance nebo rašelině, v blízkosti suché trávy, stohů, seníků apod. Létající
  jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem,
 • právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit územně příslušnému
  hasičskému záchrannému sboru kraje. Také pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na
  zahrádce, klestí, zejména pálení většího množství materiálu) je vhodné předem ohlásit Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje,
 • pálení klestu hlaste na operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Vybrat si můžete jeden ze tří způsobů:
 • vyplněním formuláře na webu HZS Olomouckého krajewww.hzsol.cz - DOPORUČUJEME
 • telefonem 950 770 010
 • e-mailem opis@olk.izscr.cz

V ohlášení uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na tuto osobu (nejčastěji mobilní telefon), a dále o dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru,

 • při náhlém zhoršení počasí – silném větru – je nutné pálení přerušit, oheň uhasit,
 • místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu,
 • místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
 • opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,
 • místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat,
 • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny, pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Více informací najdete na www.hzscr.cz/clanek/hasicuv-rok.aspx